Menu

Kwaliteitszorg Beleidsverklaring KGVM

Kwaliteit

Het beleid van de directie is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar klanten te voldoen. Voor dit doel is een Multisite Managementsysteem opgezet en ingevoerd dat op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand gehouden. Voor wat betreft kwaliteit is het managementsysteem opgezet op basis van de ISO 9001 (2015) normen. Dit betekent dat de directie zich zal houden aan alle van toepassing zijnde wet en regelgeving en een kader biedt voor KVGM-doelstellingen vast te stellen en te beoordelen. Een en ander moet leiden tot een continu verbetering van het systeem. De kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening wordt bepaald door de inzet van directie en alle medewerkers. De betrokkenheid en effectieve medewerking van medewerkers en directie bij het invoeren en onderhouden van het systeem is dan ook van groot belang. De doelstelling is om het aantal klachten en schaden tot een minimum te beperken.

Veiligheid

Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering. Om deze reden is Managementsysteem eveneens opgezet op basis van de OHSAS 18001 (2015) normen en de minimumeisen van VCA*2008.05.1. De VGM-risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is opgesteld en er wordt jaarlijks op basis van een evaluatie een plan van aanpak opgesteld om restrisico’s op te lossen of te beheersen. Mede aan de hand van deze RI&E voert de directie een actief beleid als het gaat om het voorkomen van persoonlijk letsel. De doelstelling is om de veiligheid van de eigen medewerkers (ook tijdelijke) maar ook die van derden te waarborgen. Door middel van taak risico analyses, duidelijke veiligheidsinstructies, interne communicatie en het (gratis) verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wordt er alles aan gedaan om VGM-risico’s vast te stellen en te beheersen.

Gezondheid

De gezondheid van het personeel is een groot goed. Voortdurend zal de directie daarom een afweging maken van noodzakelijke handelingen de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s en werkbelasting van het personeel. Bij de besluitvorming over vernieuwing en vervanging van voertuigen en materieel, inrichting van gebouwen en aanschaf van hulpmiddelen en meubilair zullen de ergonomische, veiligheidskundige en arbeids-hygiënische aspecten worden meegenomen. De doelstelling is namelijk om het werk zo aangenaam mogelijk te houden en het ziekteverzuim daardoor zo laag mogelijk.

Milieu

De zorg voor het milieu staat hoog in ons vaandel. De primaire doelstelling is om op basis van de naleving van toepasselijke milieuwet- en regelgeving en de ISO 14001 (2015) normen in het managementsysteem bij alle werkzaamheden schade aan materieel en milieu te voorkomen. Daar waar toch afvalstoffen ontstaan, zullen deze op een verantwoorde wijze worden afgevoerd. Om deze reden wordt jaarlijks een Milieuprogramma vastgesteld waarin een aantal meetbare doel- en taakstellingen worden opgenomen om de milieuaspecten die betrekking hebben op onze organisatie op de juiste wijze te beheersen.

Fedemac certificaat 2017

Als Erkende Verhuizer zijn wij via de Organisatie voor Erkende Verhuizers aangesloten bij FEDEMAC, de Federatie van Europese verhuisorganisaties.

Bekijk het ISO 9001:2015 certificaat: Nederlands
Bekijk het ISO 14001:2015 certificaat: Nederlands
Bekijk het ISO 45001: 2018 certificaat: Nederlands
Bekijk het OHSAS 18001:2015 certificaat: Nederlands
Download het FEDEMAC jaarcertificaat 2017
Download hier het KVGM beleid
Certificaat Erkende Verhuizers

Prijsopgave ontvangen of heeft u een vraag?
Prijsopgave ontvangen of heeft u een vraag?

Wilt u een prijsopgave ontvangen, heeft u een vraag over verhuizen met Erkende Verhuizer Mondial Movers Waaijenberg Groep, of wilt u meer weten over onze beveiligde en geklimatiseerde opslagfaciliteiten?

Gebruik één van onderstaande buttons of bel direct met één van onze verhuisadviseurs: 0318 – 624 555.