Menu

Mondial Waaijenberg Verhuizers behaalt opnieuw certificaten

Voor de hercertificering van ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 hebben er in de afgelopen periode diverse audits plaatsgevonden. Met gepaste trots mogen wij u melden dat Mondial Waaijenberg Verhuizingen ook het komende jaar weer volledig voldoet aan de gestelde kwaliteit-, milieu- en veiligheidsvoorwaarden van deze certificaten.

ISO 9001:2015

Mondial Waaijenberg Verhuizers behaalt ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 certificaten Het beleid van de directie is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar klanten te voldoen. Mondial Waaijenberg Verhuizers B.V. heeft als doelstelling om het aantal klachten en schaden tot een minimum te beperken. Dit betekent dat de directie zich zal houden aan alle van toepassing zijnde wet en regelgeving en een kader biedt voor KVGM-doelstellingen vast te stellen en te beoordelen. Wij vinden de betrokkenheid en effectieve medewerking van medewerkers en directie bij het invoeren en onderhouden van het systeem van groot belang.

ISO 14001:2015

Mondial Waaijenberg Verhuizers behaalt ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 certificaten De zorg voor het milieu staat bij Mondial Waaijenberg Verhuizers B.V. hoog in het vaandel.
De primaire doelstelling is om op basis van de naleving van toepasselijke milieuwet- en regelgeving en de ISO 14001 (2015) normen in het managementsysteem bij alle werkzaamheden schade aan materieel en milieu te voorkomen. Daar waar toch afvalstoffen ontstaan, zullen deze op een verantwoorde wijze worden afgevoerd. Om deze reden wordt jaarlijks een Milieuprogramma vastgesteld waarin een aantal meetbare doel- en taakstellingen worden opgenomen om de milieuaspecten die betrekking hebben op onze organisatie op de juiste wijze te beheersen.

OHSAS 18001:2015

Mondial Waaijenberg Verhuizers behaalt ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 certificaten Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering van Mondial Waaijenberg Verhuizers B.V.. Om deze reden is Managementsysteem opgezet op basis van de OHSAS 18001 (2015) normen en de minimumeisen van VCA*2008.05.1. De VGM-risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is opgesteld en er wordt jaarlijks op basis van een evaluatie een plan van aanpak opgesteld om restrisico’s op te lossen of te beheersen. Mede aan de hand van deze RI&E voert de directie een actief beleid als het gaat om het voorkomen van persoonlijk letsel. De doelstelling is om de veiligheid van de eigen medewerkers (ook tijdelijke) maar ook die van derden te waarborgen. Door middel van taak risico analyses, duidelijke veiligheidsinstructies, interne communicatie en het (gratis) verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wordt er alles aan gedaan om VGM-risico’s vast te stellen en te beheersen.